Устав на Българската асоциация за потребителско кредитиране

СТАТУT

Чл.1. Българската асоциация за потребителско кредитиране, наричана по-долу „АСОЦИАЦИЯТА”, е сдружение с нестопанска цел на компаниите (дружествата) за потребителско кредитиране в Република България.
Чл.2. АСОЦИАЦИЯТА е юридическо лице със седалище в гр. София и адрес на управление бул. „Александър Малинов“ № 85, ет. 7.
Чл.3. АСОЦИАЦИЯТА осъществява дейността си в частна полза и в съответствие с Конституцията на Република България, законите в Републиката и настоящия Устав.

Чл.4. Съществуването и действието на АСОЦИАЦИЯТА не се ограничават със срок.

Чл.5. АСОЦИАЦИЯТА се изгражда и работи при свобода на сдружаването, доброволност, равенство и колегиалност, в съответствие с вътрешните и международни нормативни актове в областта на потребителското кредитиране.
Чл.6. За осъществяване на своите цели и дейност АСОЦИАЦИЯТА може да се сдружава с други организации от страната и чужбина.
Чл.7. АСОЦИАЦИЯТА установява и поддържа двустранни и многостранни връзки с различни органи, организации и лица в Република България и в чужбина с оглед изпълнението на своите цели и задачи.

Чл.8. (1) АСОЦИАЦИЯТА е независима от политически партии и организации.
(2) АСОЦИАЦИЯТА взема решенията си автономно от държавните институции при строго спазване на императивните разпоредби на действащите нормативни актове.

Чл.9. Предмет на дейността на АСОЦИАЦИЯТА са всички допустими от закона действия, имащи за цел подпомагане на членовете при осъществяване на търговската им дейност и защита на техните права и интереси.
Чл.10. За осъществяване предмета на дейност и за постигане на целите си АСОЦИАЦИЯТА:
1. осъществява връзка, взаимодействие и взаимопомощ между Компаниите за потребителско кредитиране;
2. съгласува и координира интересите на членовете си при осъществяваната от тях дейност;
3. представя и защитава правата и интересите на членовете си пред държавните органи, обществени организации и други юридически и физически лица;
4. изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове, регламентиращи потребителското кредитиране и свързаните с него дейности, и финансовия сектор;
5. прави предложения пред компетентните съгласно Закона за нормативните актове органи за регламентиране по нормативен ред на въпроси от съществено значение за потребителското кредитиране и свързаните с него дейности, и финансовия сектор;
6. взема мерки за недопускането и предотвратяването на нелоялна конкуренция между членовете си;
7. при необходимост създава собствена информационна система за събиране на правна, икономическа и техническа информация;
8. съдейства за повишаване на професионалната квалификация на служителите в компаниите за потребителско кредитиране чрез организирането на делови срещи, симпозиуми, конференции и други подобни в страната и чужбина;
9. осъществява контакти и представителни функции пред чужди и международни организации;
10. съдейства за внедряването на нови, съвременни техники и технологии в потребителското кредитиране;
11. създава при необходимост специализирани структури, звена и работни групи;
12. извършва допълнителна стопанска дейност с предмет: консултантски и информационни услуги, издателска дейност, организиране и провеждане на конференции, курсове, школи, семинари и други форми на обучение.

Чл.11. (1) В АСОЦИАЦИЯТА може да членува всяка компания за потребителско кредитиране, която е надлежно лицензирана или регистрирана от Българската Народна Банка.
(2) Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА трябва да споделя нейните цели и да приема нейния Устав.
(3) Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА заплаща встъпителна вноска.
Чл.12. (1) Процедурата за приемане на нови членове в АСОЦИАЦИЯТА се открива при постъпване на писмена молба до Управителния съвет, съдържаща данните на юридическото лице съгласно Закона за търговския регистър (или друг закон уреждащ регистрацията на лицето) и придружена от:
1. документ удостоверяващ регистрацията на Дружеството в Българската Народна Банка;
2. решение на компетентния управителен орган на кандидата за встъпването му в АСОЦИАЦИЯТА;
3. заверени от одитор финансови отчети за последните две години изготвени по МСФО, включително и пояснителните бележки към тях;
4. документ за внесена встъпителна вноска;
5. баланс, от който да е видно, че стойността на активите е не по-малка от 3 млн.BGN.
(2) С молбата за приемане кандидатът декларира, че приема Устава, принципите и целите на АСОЦИАЦИЯТА.
(3) Управителният съвет взема решение по молбата с обикновено мнозинство.
Приемането на нов член поражда правни последици след като новоприетият член заплати дължимата членска вноска за текущата финансова година.
Чл.13. Членството в АСОЦИАЦИЯТА се прекратява поради:
1. доброволно напускане на член на АСОЦИАЦИЯТА;
2. изключване на член на АСОЦИАЦИЯТА;
3. прекратяване на юридическото лице – член на АСОЦИАЦИЯТА.
Чл.14. Доброволното напускане става с подаване на писмена молба от Дружеството – член до Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯТА с тримесечен срок за предизвестие. Тя се разглежда и уважава при условие, че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си съгласно този Устав.
Чл.15. (1) Член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде изключен, когато:
1. системно нарушава и/или не изпълнява Устава на АСОЦИАЦИЯТА и решенията на Общото събрание и/ или на Управителния съвет;
2. развива дейност, несъвместима с целите, задачите и Устава на АСОЦИАЦИЯТА;
3. действа против интересите на АСОЦИАЦИЯТА;
4. не е изплатил дължимия членски внос в срока, определен от Общото събрание на членовете, приело бюджета за текущата година или в тримесечен срок за определянето му от Общото събрание.
(2) Предложение за изключване, заедно с мотиви, може да се внася от всеки член на АСОЦИАЦИЯТА.
(3) Решението за изключване трябва да бъде мотивирано и се взема от Управителния съвет с тайно гласуване и мнозинство 3/4 от състава му.
(4) Изключеният член на АСОЦИАЦИЯТА губи права върху направените парични вноски и няма право на дял от имуществото при ликвидация.
(5) Основанията за отпадане на член от състава на АСОЦИАЦИЯТА се установяват с решение на Общото събрание, протоколи от заседание на Управителния съвет и счетоводни документи.
Чл.16. Членовете на АСОЦИАЦИЯТА имат право:
1. да избират ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА;
2. да участват в ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА чрез избрани от Общото събрание техни представители;
3. да участват в дейността на Общото събрание чрез представителите си по Закон;
4. да осъществяват контрол върху дейността на управителните органи, при условията на този Устав;
5. да поставят на обсъждане въпроси и да търсят защита и съдействие по принципни проблеми, свързани с осъществяваната от тях дейност;
6. да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава;
7. да имат достъп до информационната система на АСОЦИАЦИЯТА посредством специално потребителско име и парола;
8. да напуснат свободно АСОЦИАЦИЯТА при условията на този Устав;
9. да получават при поискване копия от протоколите от заседанията на Управителния съвет.
Чл. 17. Членовете на АСОЦИАЦИЯТА са длъжни:
1. да спазват Устава и да изпълняват решенията и препоръките на Общото събрание, Управителния съвет и другите органи на АСОЦИАЦИЯТА;
2. да не използват по какъвто и да е начин членството си в АСОЦИАЦИЯТА за постигане на цели, които противоречат или не отговарят на Устава;
3. да пазят доброто име на АСОЦИАЦИЯТА;
4. при промени в съответната си регистрация незабавно да уведомят АСОЦИАЦИЯТА;
5. да заплатят встъпителна вноска;
6. да заплащат еднакъв по размер годишен членски внос в срок, определен от Общото събрание, приело бюджета за текущата година.

Чл.18. Органи на АСОЦИАЦИЯТА са:
1. Общо събрание на членовете;
2. Управителен съвет.

Чл.19. (1) Общото събрание е върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА и се състои от всички нейни членове.
(2) В Общото събрание има право да участва по един представител на всяка Компания – член на АСОЦИАЦИЯТА, който да е от лицата, които я представляват по Закон или е надлежно писмено упълномощен да представлява Компанията в Общото събрание.
(3) Общото събрание за приемане на отчета за дейността и финансовия отчет на АСОЦИАЦИЯТА за предходната година, както и бюджета за текущата година се провежда веднъж годишно до края на месец април.
Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покани за свикване на Общото събрание по реда, предвиден в този Устав, то се свиква от съда по седалището на АСОЦИАЦИЯТА по писмено искане на заинтересуваните членове или на оправомощено от тях лице.
(2) Общото събрание се провежда в населеното място, в което се намира седалището на АСОЦИАЦИЯТА. То се свиква с писмени покани, съдържащи датата, мястото, часа на заседанието и точките от дневния ред и по чия инициатива се свиква. Поканите се изпращат до членовете с писмо с обратна разписка на последния им вписан в съответния регистър адрес на управление най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл.21. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват представители на повече от половината от всички членове (като за кворума се броят само членовете, които не са закъснели с плащането на дължимите вноски към АСОЦИАЦИЯТА).
(2) Ако в посоченото време не се събере необходимият кворум, заседанието се отлага за половин час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явяват.
(3) Всеки член на Общото събрание (който не е закъснял с плащането на дължимите вноски към АСОЦИАЦИЯТА към момента на гласуването) има право на един глас.
(4) Едно лице може да представлява на Общото събрание не повече от един член на АСОЦИАЦИЯТА въз основа на писмено пълномощно.
Чл.22. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване. Членовете му могат да решат за един или друг конкретен въпрос гласуването да бъде тайно.
(2) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на Устава се приемат с мнозинство 3/4 от всички присъстващи членове, а за преобразуване и прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА с 3/4  от гласовете на всички членове.
(3) Въпроси извън оповестения дневен ред могат да се разглеждат само ако са надлежно представени всички членове на Общото събрание и никой от тях не възрази срещу разглеждането на такъв въпрос.
(4) За взетите решения се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и от лицето, водило протокола.
Чл.23. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на АСОЦИАЦИЯТА;
2. взема решение за прекратяването и преобразуването на АСОЦИАЦИЯТА;
3. избира за срок от четири (4) години и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. определя основните насоки за дейността на АСОЦИАЦИЯТА и утвърждава организационната структура на АСОЦИАЦИЯТА;
5. определя ежегодно размера на годишния членски внос и срока за внасянето му, както и размера на встъпителната членска вноска;
6. приема финансовия отчет и бюджет на АСОЦИАЦИЯТА;
7. приема отчета за дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
8. разглежда и решава жалби срещу решенията на Управителния съвет;
9. решава въпроса за участието на АСОЦИАЦИЯТА в други сдружения и асоциации;
10. решава образуването на целеви фондове за финансиране на дейността на АСОЦИАЦИЯТА, техните източници и начина на ползването им;
11. разрешава създаването на специализирани структури и звена към АСОЦИАЦИЯТА;
12. решава всички други въпроси, свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА, с изключение на онези, които е възложило на Управителния съвет с отделно свое решение или с този Устав;
13. приема други вътрешни актове на АСОЦИАЦИЯТА;
14. отменя решения на другите органи на АСОЦИАЦИЯТА, които противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
15. Определя финансовите одитори за текущата година.

Чл.24. (1) Управителният съвет е орган за оперативно управление на АСОЦИАЦИЯТА.
(2) Управителният съвет се състои от петима ( 5) члена на Асоциацията, избирани от Общото събрание с мандат от 4 (четири) години, считано от датата на избора.
(3) Управителният съвет избира измежду своите членове Председател и заместник Председател, за мандат от 1 (една) година на ротационен принцип.
(4) Всеки от членовете на Управителния съвет трябва да оторизира свой представител (пълномощник) в Управителния съвет.
Чл.25. Управителният съвет:
1. Взема решения относно управлението на дейността на АСОЦИАЦИЯТА, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание;
2. Организира и управлява дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
3. Създава при необходимост специализирани звена и работни групи и определя възнаграждението на съставящите ги експерти;
4. Избира и назначава Председател и Заместник – Председател и Главен секретар на АСОЦИАЦИЯТА;
5. Представлява АСОЦИАЦИЯТА, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
6. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
7. Разпорежда се с имуществото на АСОЦИАЦИЯТА при спазване изискванията на Устава;
8. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на АСОЦИАЦИЯТА, финансов отчет и проект за бюджет;
9. Определя адреса на АСОЦИАЦИЯТА;
10. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
Чл.26. (1) Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на всяко тримесечие.
(2) Управителният съвет се свиква от Председателя или заместник Председателя – в негово отсъствие, с писмена покана, в която се посочва мястото и времето на заседанието и съдържа предложение за дневен ред. Председателят, респ. Заместник Председателят може да упълномощи Главния секретар да свиква Управителния съвет по посочения в този член ред. За целите на настоящия Устав, писмената форма на поканата ще бъде спазена и чрез изпращането на електронно съобщение (електронно писмо) на посочен от съответния член на Управителния съвет електронен адрес (и-мейл/ електронна поща).
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителният съвет при писмено искане на всеки от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
(4) При неотложни случаи и ако никой от членовете му не възрази, Управителният съвет се счита за редовно свикан и по телефон, факс и други средства за комуникация.
Чл.27. (1) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват поне трима (3) от членовете му лично или представлявани от друг член на Управителния съвет. Никой член на Управителния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъствалите членове и от лицето, водило протокола.
(3) Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, ако протоколът бъде подписан от всичките му членове.
Чл.28. (1) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.
(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване, но членовете му могат да решат гласуването по един въпрос или група въпроси да бъде тайно.
(3) Решенията на Управителния съвет се вземат с гласовете на не по-малко от трима (3) от членовете му, а решенията за обявяването на АСОЦИАЦИЯТА в ликвидация, за разпореждане с имущество на АСОЦИАЦИЯТА и за организиране дейността на АСОЦИАЦИЯТА – единодушно .
Чл.29. (1) Нов Управителен съвет или член на Управителен съвет се избира от Общото събрание:
1. след изтичане на срока, за който този член е избран;
2. след подаване на оставка;
3. при прекратяване на членството в Асоциацията на някой от членовете, ако има негов представител в  Управителния съвет;
4. при освобождаване на член на Управителния съвет, в случай че същия повече не представлява юридическото лице-член на Асоциацията.
(2) Във всички случаи, посочени в ал. 1, Общото събрание трябва да избере нов Управителен съвет или нов член (нови членове) на Управителния съвет в двумесечен срок от възникване на съответното обстоятелство.
(3) До съдебната регистрация на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.
Чл.30. Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за членството си в Управителния съвет.

Чл.31. (1) Председателят на Управителния съвет:
1. ръководи работата на Управителния съвет;
2. представлява АСОЦИАЦИЯТА;
3. насрочва заседанията на Управителния съвет и ги председателства;
4. може да упълномощава Главния секретар да представлява АСОЦИАЦИЯТА пред съда и други юридически и физически лица и организации;
5. по решение на Управителния съвет сключва договори с други организации и лица.
(2) Заместник-председателят съдейства на председателя при изпълнение на функциите му и ги осъществява самостоятелно в негово отсъствие.
Чл.32. Когато председателят и заместник Председателят на Управителния съвет са възпрепятствани да изпълняват функциите си или отсъстват от страната, те могат да упълномощят друг член на Съвета да встъпи в правомощията им и временно да изпълнява тези функции.

Чл.34. (1) Към АСОЦИАЦИЯТА могат да се създават тематични консултативни групи от експерти, представители на членовете на АСОЦИАЦИЯТА.
(2) Статутът и функциите на групите се определят от Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯТА.
(3) Групите обсъждат специализирани въпроси от общ интерес на членовете на АСОЦИАЦИЯТА. По въпроси от тяхната компетентност изготвят единни проекти за становища и/ или проекти за решения на Управителния съвет.
(4) По решение на Управителния съвет, за решаването на определени въпроси, могат да бъдат формирани временни комисии или работни групи.

Чл.34. Управителният съвет може да назначи Главен секретар, който да подпомага за оперативното ръководство на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 35. (1) Финансовите средства на АСОЦИАЦИЯТА се набират от:
1. доброволно направени встъпителни вноски и годишни членски вноски;
2. други допустими от закона източници.
(2) Паричните средства на АСОЦИАЦИЯТА се съхраняват по банкова сметка в банка, определена от Управителния съвет.
(3) Разходите на АСОЦИАЦИЯТА се извършват съобразно годишния бюджет по решение на Управителния съвет.
Чл.36. (1) Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА е длъжен да направи следните вноски в имуществото на АСОЦИАЦИЯТА:
1. встъпителна;
2. годишна – в размер, определян ежегодно от Общото събрание.
(2) Годишната вноска се заплаща в срока, определен от Общото събрание, приело бюджета за текущата година.

Чл.37. АСОЦИАЦИЯТА се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. по решение на съда в предвидените от Закона случаи.
Чл.38. При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите й, се разпределя между членовете по равно.

§1. АСОЦИАЦИЯТА има кръгъл печат с надпис „Българска асоциация за потребителско кредитиране“ и лого. Името на асоциацията на латиница се изписва по следния начин „BULGARIAN CONSUMER CREDIT ASSOCIATION”.
§2. Всички неуредени в този Устав въпроси се решават от органите на АСОЦИАЦИЯТА съобразно тяхната компетентност и в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото в Република България законодателство.