ЕТИЧЕН КОДЕКС

Етичен кодекс на членовете на Българската асоциация за потребителско кредитиране

Настоящият документ е доброволен акт и цели:

 1. да създаде писани етични принципи за компаниите за потребителско кредитиране, членове на Българската асоциация за потребителско кредитиране (наричана по-долу Асоциацията),
 2. да стимулира взаимното разбирателство, честната и свободна конкуренция между компаниите за потребителско кредитиране, членове на Асоциацията (наричани по-долу Членовете), създаването на оптимални условия за защита правата и законните интереси на Клиентите им,
 3. да подкрепя развитието на Членовете на Асоциацията и поддържането на доброто им име.

Като значима съсловна и обществена организация Българската асоциация за потребителско кредитиране осъзнава своята роля за трайния растеж на българската икономика. Членовете й признават значението на етичните принципи и ценности за ежедневните си бизнес дела и този Етичен кодекс формулира желанието и моралното им задължение за насърчаване на социално отговорния бизнес, който носи полза за обществото.

Целта на съществуване на Българската асоциация за потребителско кредитиране е неразривно свързана с основните принципи на честна игра, стабилно бизнес поведение и устойчиво развитие, приемани от Асоциацията за основен двигател на дългосрочния корпоративен успех. Членовете й залагат на основни ценности като качество, професионализъм, почтеност, честност, инициатива, новаторство, лоялност, ентусиазъм за работа, отговорност към Клиентите и взаимно уважение.

Етичният кодекс се състои от следните части:

 1. Принципи
 2. Отношения между компаниите за потребителско кредитиране, членове на Българската асоциация за потребителско кредитиране (БАПК)
 3. Отношения между компаниите за потребителско кредитиране, членове на Асоциацията и техните Клиенти
 4. Разрешаване на спорове между компаниите за потребителско кредитиране, членове на Асоциацията
 5. Отношения на Асоциацията с обществеността

Кодекс

Членовете на Българската асоциация за потребителско кредитиране приемат да се водят от принципите на коректност, честност и добросъвестност в отношенията помежду си, с техните Клиенти и с обществеността. Членовете ще спазват принципите на уважение и взаимно зачитане на отношенията помежду си, както и в отношенията с Клиентите си, ще изпълняват безотказно задълженията си по сключените договори за кредитиране, ще осигуряват точността на информацията, която си обменят, и няма да извършват действия, които водят или биха довели, до негативни последици за други Членове или техните продукти. При извършване на търговската си дейност Членовете ще се стремят да проявяват социална отговорност и зачитане на обществените интереси.

Етичното поведение в отношенията между Членовете на Асоциацията изисква:

 1. Спазване на принципа на честна и лоялна конкуренция в бизнес отношенията, при използване само на законосъобразни и отговарящи на етичните норми средства.
 2. Взаимодействията между Членовете да се основават на достъпност, взаимност и доверие, като обменят помежду си информация, която е актуална и достоверна.
 3. Членовете да не използват в реклама невярна или заблуждаваща информация относно своята или на конкурентите си дейност.
 4. Членовете да не прилагат рекламен подход, който е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда, или може да увреди интересите на Членовете в отношенията помежду им, или в отношенията им с Клиентите.
 5. Членовете да не допускат с реклама да се създава възможност за увреждане доброто име и доверието към друга компания за потребителско кредитиране, член на БАПК, както и към предлаганите от нея кредитни продукти, чрез твърдение или разпространяване на неверни сведения, използване на форма, която води до намаляване на доверието, както и чрез представяне на факти в изопачен вид.
 6. Членовете да не целят умишлено увреждане на конкурентни компании за потребителско кредитиране, членове на БАПК, като привличат Клиенти чрез предлагане на нереални /икономически необосновани/ лихвени проценти за продукти или услуги, както и да предоставят с такава цел предимства или привилегии, които не са пряко свързани с дейността им.
 7. Членовете да не предприемат действия за умишлено увреждане на интересите и дейността на друг член на БАПК.
 8. Членовете на Асоциацията да си сътрудничат при обмен на информация за коректността в отношенията с търговските си партньори.
 9. Членовете на Асоциацията да се информират взаимно, когато при изпълнението на дейността си установят неморално/некоректно отношение от страна на трето лице/компания към някой/някои от останалите членове на Асоциацията.
 1. В отношенията си с Клиентите всеки Член на Асоциацията се ръководи от върховенството на Закона и от настоящия Етичен кодекс.
 2. Клиентите не могат да се въвеждат в умишлено заблуждение относно предлаганите продукти и условия за ползването им, както и да остават неинформирани, или недостатъчно запознати с правата и задълженията си, произтичащи от ползването на предлаган кредитен продукт.
 3. В дейността си всеки Член спазва стриктно всички вътрешни и международни нормативни актове в областта на потребителското кредитиране, както и Общите условия на своите договори за предоставяне потребителски кредит.
 4. Всеки Член разработва свои вътрешни процедури или правила за разглеждане на жалби от Клиенти, които да включват разумни и максимално кратки срокове за решаването им и за отговор на жалбоподателя, като осигурят довеждането на споменатите вътрешни процедури или правила до знанието на всички служители, работещи в сферата на клиентското обслужване.
 5. Членовете се стремят при възникване на евентуални спорове с Клиент, те да бъдат решавани във взаимен интерес, като се избягват спорове с Клиенти, когато не са свързани с обичайната им дейност.
 1. Управителният съвет на Асоциацията посредничи за разрешаването на възникнали спорове между Членовете й, свързани с нелоялна конкуренция, неправилно тълкуване на нормативни разпоредби, прецеденти в отношенията с Клиентите, неясни условия по използване на нов кредитен продукт, неспазване на Етичния кодекс на БАПК и други.
 2. Асоциацията привлича при необходимост експерти и специалисти за разрешаване на данъчни, кредитни и други икономически и правни въпроси;
 3. Асоциацията формулира и предоставя становища относно съществуващата нормативна уредба в областта на потребителското кредитиране, както и предлага и участва в разработването на нова уредба, улесняваща развитието на дейността на Членовете й;
 4. Асоциацията предоставя съвети и помощ на Членовете си за получаване на защита и съдействие, когато са застрашени или накърнени техни законни права и интереси;
 5. В дейността си Управителния съвет се ръководи от разпоредбите на Устава на БАПК с цел споровете между Членовете да не прераснат в публични и съдебни такива.
 1. Асоциацията информира коректно обществеността за своята дейност и осигурява достъпна и точна информация за предлаганите от Членовете й кредитни продукти.
 2. Асоциацията не извършва публични изявления или други действия, които биха могли да доведат до намаляване на доверието в Членовете й или до увреждане на доброто им име.
 3. Асоциацията приема и работи по тематични програми, свързани с решаване на значими проблеми на потребителското кредитиране.
 4. Асоциацията приема и работи по програми за съвместни действия за икономическо развитие с други неправителствени организации в регионален, национален и международен мащаб.
 5. Асоциацията популяризира дейността си и разпространява информация относно развитието и постиженията си, като организира издаване, отпечатване и разпространение на периодични издания, брошури и др., необходими за постигане на целите й.
 6. Асоциацията подпомага маркетинговата и рекламната дейност на своите Членове.
 7. Асоциацията поддържа регистър на Членовете си.
 8. Настоящият Етичен кодекс, както и списък на приелите да го спазват Членове, се публикуват на интернет страницата на Асоциацията.

Настоящият Етичен кодекс е приет през 2010 г. от Общото събрание на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ на основание чл. 23, т. 13 от нейния Устав. Членовете на Асоциацията приемат да спазват изискванията на Етичния кодекс, като за целта подписват декларация за приемането му, която се прилага към досието на всеки Член. Изменения и допълнения на Етичния кодекс могат да бъдат извършвани от Общото събрание на Асоциацията по реда, предвиден в нейния Устав.